HOME
สื่อด้านวีดีโอ
สื่อด้านธรรมบรรยาย/ธรรมคีตะ
สื่อด้านคาราโอเกะธรรมะ
 
แรงบันดาลใจในการทำสื่อเพลง
ประวัติเพลงแต่ละชุด
สื่อเพลงที่ทำทั้งหมอดตอนนี้
งานสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ

เพลงชุดแว่วเสียงแม่
[ABC-01]

เพลงชุดกราบพระรัตนตรัย
[ABC-02]
เพลงชุดหยุดคิดฆ่าตัวตาย
[ABC-0
3]
เพลงชุดอุดมธรรมอุดมไทย
[ABC-0
4]
๐๑.แว่วเสียงแม่่ »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๑.กราบพระรัตนตรัย   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๑.หยุดคิดฆ่าตัวตาย   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๑.» บูชาคร  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๒.กลับตัวกลับใจ »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๒.ระลึกถึง    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๒.หนึ่งพลังคนสู้   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๒.» พระพุทธศาสนา   »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๓.โกรธกันทำไม »  ดนตรีึกร้อง ๐๓.แดนสะตอ  »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๓.» คำสอนพ่อ  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๔.ทำใจให้ว่าง »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๔.นั่งสมาธิ    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๔.ถิ่นมนต์ขลัง   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๔.» คำสอนพ่อ  »   ดนตรีฝึกร้อง
๐๕.โชคดีที่เชื่อครู  »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๕.ขอขมาพ่อแม  »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๕.น้ำตาแม่  »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๕.» ศีล ๕  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๖.บ้านป่าหลังเขา  »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๖.มาร์ชปณิธานพุทธบุตร   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๖.กรรมบอกทาง   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๖.» เบญจธรรม   »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๗.รีบทำความดี  »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๗.รอยยิ้ม   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๗.ตะวันทอแสง   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๗.» วันสำคัญ  »   ดนตรีฝึกร้อง
๐๘.เปลวเทียน  »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๘.ฆ่ากิเลส    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๘.หมากรุกในกระดาน   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๘.» วันสำคัญ  »   ดนตรีฝึกร้อง
๐๙.ขอกำลังใจ  »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๙.บางระจันทร  »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๙.ชีวิตกับความจริง   »   ดนตรีฝึกร้อง ๐๙.» สุคโตผู้ไปด »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๐.รางวัลแด่แม่  »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๐.ไหว้พระก่อนนอน   »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๐.ภควาผู้โชคดี   »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๐.» อบายมุข ๖  »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๑.สงสารเด็กๆ »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๑.ลาแล้วนะ   »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๑.แหล่...ผีร้าย ๖ ตัว   »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๑.» วัดเก่าถูกทิ้ง  »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๒.ให้อภัย »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๒.เรียนเก่ง   »   ดนตรีฝึกร้อง ๑๒.» เมตตาธรรมค้ำจุนโลก  »   ดนตรีฝึกร้อง
๑๓.ไหว้พระก่อนนอน  »   ดนตรีฝึกร้อง     ๑๓.» อุดมธรรมอุดมไทย   »  ดนตรีฝึกร้อง
      ๑๔.» เก่ง ดี มีสุข  »  ดนตรีฝึกร้อง
       
เพลงชุดความดีของครู
เพลงชุดวอนพ่อให้เลิกเหล้า
[ABC-0
6]
เพลงชุดบัวเหนือน้ำ
เพลงชุดเทิดทูนพระคุณพ่อ ๔ ภาค
[ABC-0
8]
  ๐๑.» วอนพ่อให้เลิกเหล้า   ๐๑.» เสภาบูชาพ่อ
  ๐๒.» แหล่...ประวัติศาสตร์ชาติไทย   ๐๒.» พ่อของแผ่นดิน (ภาคกลาง)
  ๐๓.» กราบพระรัตนตรัย   ๐๓.» เทิดทูนพระคุณพ่อ (ภาคเหนือ)
  ๐๔.» ลานวัดลานธรรม   ๐๔.» พ่อของเรา (ภาคใต้)
  ๐๕.» พบกันวันพระ   ๐๕.» น้อมดวงใจถวายพระพร (ภาคอีสาน)
  ๐๖.» ระลึกถึง   ๐๖.» เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ถวายพระพร
  ๐๗.» พุทธธรรมนำสุข   ๐๗. ดนตรีฝึกร้อง...» พ่อของแผ่นดิน
  ๐๘.» ครู   ๐๘. ดนตรีฝึกร้อง...» เทิดทูนพระคุณพ่อ
  ๐๙.» งานครู   ๐๙. ดนตรีฝึกร้อง...» พ่อของเรา
  ๑๐.» มีใจอดทน   ๑๐. ดนตรีฝึกร้อง...» น้อมดวงใจถวายพระพร
  ๑๑.» วอนพ่อกลับใจ   ๑๑. ดนตรีฝึกร้อง...» น. ก. อ. ต. ถวายพระพร
  ๑๒.» เวลาและวาริน   ๑๒. » มาร์ชชมรมเพื่อนคุณธรรมรวมใจ
       
เพลงชุดอารามธรรม
เพลงชุดพุทธบุตรชาวไทย
[ABC-10]
เพลงชุดนวมินทร์รวมใจ
แหล่...ชุดโครงการสร้างวัดนวมินทร์
๐๑.» อารามธรรม ๐๑.» พุทธบุตรชาวไทย ๐๑.» นวมินทร์รวมใจ »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๑.» ตอนที่ ๑ นอบน้อมพระรัตนตรัย
๐๒.» กราบพระรัตนตรัย ๑๒.» เกิดมาทำไม ๐๒.» ทำดีเถิด    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๒.» ตอนที่ ๒ พระธรรม
๐๓.» ลานวัดลานธรรม ๐๓.» ค่ายธรรมนำใจ ๐๓.» ก้มกราบผู้ศรัทธา    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๓.» ตอนที่ ๓ พระสงฆ์
๐๔.» ระลึกถึง ๐๔.» ฝึกใจให้ดี ๐๔.» นิยามความจริง   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๔.» ตอนที่ ๔ ประวัติวัด
๐๕.» พบกันวันพระ ๐๕.» หัวใจไม่บอด ๐๕.» สามครูพระ   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๕.» ตอนที่ ๕ พระจำพรรษา
๐๖.» ฝึกใจใฝ่สร้างสรรค์ ๐๖.» ห้าดีวิถีเดิน ๐๖.» หลอมใจกันใหม่   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๖.» ตอนที่ ๖ กิจกรรม
๐๗.» พุทธธรรมนำสุข ๐๗.» พุทธธรรมนำสุข ๐๗.» หนูเบื่อ  »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๗.» ตอนที่ ๗ อนุโมทนา
๐๘.» เวลาและวาริน ๐๘.» มีใจอดทน ๐๘.» โชคดีที่ผิดหวัง   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๘.» ตอนที่ ๘ ย้ายวัด
๐๙.» วอนพ่อให้เลิกเหล้า ๐๙.» โลกสวยด้วยธรรม ๐๙.» อนาคตของชาติ   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๙.» ตอนที่ ๙ สร้างวัด
๑๐.» งานครู ๑๐.» เวลาและวาริน ๑๐.» ดูแล   »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๐.» ตอนที่ ๑๐ สุขชีวีเพราะมีธรรม
๑๑.» ครู ๑๑.» แสงธรรมนำทาง ๑๑.» วันวิสาขบูชา   »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๒.» ดาราโรงเรียน ๑๒.» เลือกเอง ๑๒.» เพื่อนใจ   »  ดนตรีฝึกร้อง ***เผยแพร่เป็นธรรมทาน
๑๓.» โต้วาทีธรรม   เฉพาะในประเทศอเมริกา
๑๔.» ดอกไม้คุณธรรม      
๑๕.» วอนพ่อกลับใจ      
๑๖.» ให้อภัยใจพ้นทุกข์      
       
เพลงชุด
เพลงชุดธรรมะกล่อมโลกเวทีสะท้อนธรรม ๑
[ABC-12]
เพลงชุดธรรมะกล่อมโลกเวทีสะท้อนธรรม ๒
[ABC-09]
เพลงชุดขอพรย่าโม
๐๑. เวทีสะ้อนธรรม     »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๑. ศูนย์ ประสานความดี    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๑.» ขอพรแม่ย่าโม  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๒. วันสำคัญ    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๒. วัดสนามนอก    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๒.» เจ้าพระยาแห่งความหวัง  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๓. แหล่ความเป็นมาศูนยฯ    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๓. รินธรรมในรอยทาง   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๓.» ผู้ชายอะไร  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๔. งานบุญ     »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๔. ยึดหลักธรรม    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๔.» รักอมตะ  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๕. สำนึกรักในพระคุณ    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๕. อยู่เมืองนอก   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๕.» นางพยาบาล  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๖. ชีวิตเด็กวัด     »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๖. ยิ้ม    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๖.» กลับใจ  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๗. พอ   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๗. ศีลธรรมนำตน    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๗.» กุหลาบเก่ายังจำ  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๘. หนี้ชีวิต     »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๘. บุญคุณพ่อ    »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๘.» โทรจิตคิดฮอด  »  ดนตรีฝึกร้อง
๐๙. เปิดหัวใจใช้หัวคิด     »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๙. สงสารเมืองไทย   »  ดนตรีฝึกร้อง ๐๙.» อ้อมอกพ่อ  »  ดนตรีฝึกร้อง
  ๑๐. ขวัญใจหนูคือครูนั่นไง  »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๐. วัดเก่าถูกทิ้ง   »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๐.» ไม่เคยนุ่งสั้น  »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๑. ตามหานิพพาน     »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๑. ศีล ๕    »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๑.» จำใจจาก  »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๒. อบายมุข ๖     »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๒. ก้มกราบผู้มีพระคุณ   »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๒.» อาลัยบ้านนา  »  ดนตรีฝึกร้อง
  ๑๓. ความดีเป็นเหตุ     »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๓. เสาเสมาธรรมจักร   »  ดนตรีฝึกร้อง ***เป็นเพลงทางโลกแต่แฝงคุณธรรม
  ๑๔. มาเรียนกันเถิด (ปุ๊กกี้)    »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๔. ยาบ้า ๒๕๕๐   »  ดนตรีฝึกร้อง
  ๑๕. ชีวิตกับความจริง    »  ดนตรีฝึกร้อง ๑๕. ชีวิตเด็กวัดสนามนอก    »  ดนตรีฝึกร้อง
๑๖. มาเรียนกันเถิด (กุ๊ก)    »  ดนตรีฝึกร้อง  
เพลงชุดฮู้คุณแม่
[ABC-11]
เพลงชุดคุณของพระรัตนตรัย
[ABC-13]
เพลงชุดพิเศษ
เพลงชุดสำนึกสาธารณะ
[ABC-14]
๐๑. ฮู้คุณแม่    » ดนตรีฝึกร้อง
๐๒. ฝ่ายผูกแขนผูกใจ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๓. ฮักบ่าวลำซี   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๔. เป็นไปได้   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๕. ผู้หญิงใจซื่อ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๖. อ้ายอยู่ในใจ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๗. มีบ่หนอ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๘. ฮักข้างเดียว   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๙. แต่งงานเถอะพี่   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๐. เตือนสาว   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๑. อยากลืมแฟนเก่า  » ดนตรีฝึกร้อง
๑๒. อุ๊กหัวใจ   » ดนตรีฝึกร้อง
***เป็นเพลงทางโลกแต่แฝงคุณธรรม
๐๑. พระพุทธคุณ    » ดนตรีฝึกร้อง
๐๒. พระธรรมคุณ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๓. พระสังฆคุณ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๔. กระแสแปรเปลี่ยน  » ดนตรีฝึกร้อง
๐๕. คนดีของพ่อแม่   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๖. ระดับรับรู้   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๗. รักพ่อหยุดทะเลาะกัน   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๘. หนูเรียน   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๙. สังคมนิยมอะไร   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๐. สูงสุดสู่สามัญ   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๑. อยู่กับปัจจุบัน  » ดนตรีฝึกร้อง
๑๒. ให้   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๓. โทรหากัน » ดนตรีฝึกร้อง
๐๑ เรารักพระเทพฯ » ดนตรี
๐๒ ทำไมไม่เลี้ยงแม่ (สิทธิพร) » ดนตรี
๐๓ รางวัลแด่แม่ (กุ๊ก) » ดนตรี
๐๔ ดวงใจของคนคู่หนึ่ง (กุ๊ก) » ดนตรี

๐๑. สำนึกสาธารณะ    » ดนตรีฝึกร้อง
๐๒. แสงแรก   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๓. โลกธรรม   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๔. สามัญ  » ดนตรีฝึกร้อง
๐๕. เมล็ดพันธุ์แห่งความดี  » ดนตรีฝึกร้อง
๐๖. เดินทาง  » ดนตรีฝึกร้อง
๐๗. ไกลโพ้น   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๘. ทำนบใจ   » ดนตรีฝึกร้อง
๐๙. ในวังวน  » ดนตรีฝึกร้อง
๑๐. ผู้พิชิต   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๑. งานวัด  » ดนตรีฝึกร้อง
๑๒. ปลูกต้นดี   » ดนตรีฝึกร้อง
๑๓. เดือนเคียงดาว » ดนตรีฝึกร้อง
๑๔. อุปมาไม้ » ดนตรีฝึกร้อง
๑๕. หยุด » ดนตรีฝึกร้อง


บทเพลงสื่อสร้างสรรค์ศีลธรรมทั้งหลายเหล่านี้...มีเผยแพร่ที่...
ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร
ร้านเรืองปัญญา
ร้านธรรมะเจริญ
(อยู่ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...สนามหลวง) ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
       

<<กลับไปหน้าหลัก HOME

 

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info

E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.