HOME พระธรรมทูตรุ่นที่                  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔ 
 

เป็นข่าวสารของพระธรรมทูต ที่มีความรักความผูกพันในหน้าที่ที่จะพึงมีต่อพระพุทธศาสนา
เมื่อระลึกนึกถึงกันในคราวได้ฝึกอบรมแต่ละรุ่น....ดูได้ที่นี่ครับ...!

 


       มุตฺตาหํ ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสฺสา,
      ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว มุตฺตา สพฺพปาเสหิ, เย ทิพฺพา จ เย มานุสฺสา ฯ
     จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ ฯ
     มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ,
     สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ,
     สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺข ชาติกา อสฺสวนฺตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ,
     ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโร,
     อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม
     เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ ฯ

 

    
 
     “ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน

     เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธ์บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
    


     ทรงประทานแก่พระอรหันตขีณาสพ ๖๐ รูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในปีที่หนึ่งแห่งการตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ หรือประมาณ ๒๕๘๘ ปีที่ผ่านมา นับเป็นพระพุทธปสาสโนบายที่เป็นอมตะมาทุกยุคสมัย จวบจนกระทั่งปัจจุบัน
 

 


พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 

ทำเนียบพระธรรมทูตแต่ละรุ่น
รุ่นที่ / ปี พ.ศ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑   ๑/๒๕๓๘
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒   ๒/๒๕๓๙
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓   ๓/๒๕๔๐
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๔   ๔/๒๕๔๑
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕   ๕/๒๕๔๒
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๖   ๖/๒๕๔๓
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๗   ๗/๒๕๔๔
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๘   ๘/๒๕๔๕
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙   ๙/๒๕๔๖
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๐ ๑๐/๒๕๔๗
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑ ๑๑/๒๕๔๘
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒ ๑๒/๒๕๔๙
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓ ๑๓/๒๕๕๐
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔ ๑๔/๒๕๕๑

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งแก้ไขตามอีเมล์ข้างล่างนี้นะครับ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

 

เลื่อนขึ้น UP

HOME พระธรรมทูตรุ่นที่                  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔ 

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.