หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

 HOME

เป็นพรรษาที่ข้าพเจ้าอยู่พุทธคยา"เตรียมตัวสอบปริญญาเอก"สรรพสิ่งในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้

และไม่เข้าใจนั้นยังมีอีกมาก...


พุทธคยา เป็นบุณยสถานแห่งหนึ่งของชาวพุทธ ที่มักมีผู้ไปสักการะในฐานะที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นสังเวชนียสถาน แห่งหนึ่ง ในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในคราวใกล้จะปรินิพพาน ว่า "ดูกรอานนท์ อันสถานที่ ที่ควรเห็นและเกิดความสลดสังเวชแก่กุลบุตรผู้มี ศรัทธานั้นมีอยู่ ๔ ตำบล คือ ที่ที่ตถาคตประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไป และดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ"
     
"ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ได้เที่ยวจาริกไปตามสถานที่เหล่านี้ด้วยจิตใจเลื่อมใสบริสุทธิ์ พวกเขาจะเข้าถึงสุคติหลังจากตายเมื่อกายแตก"

<สาระน่ารู้ต่อ...เจดีย์ปาฏิหาริย์ ๑ ><เจดีย์ปาฏิหาริย์ ๒>


  ความสงบทำให้เกิดความสุขที่สุดในโลก
 
 
ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ปิดทองไหว้พระ...เป็นวัฒนธรรมที่สื่อความสุข
จิตที่อธิษฐานดีแล้ว...ทำให้เกิดความสุข
ความดี...เป็นสิ่งที่มนุษย์อยากสัมผัส
ความอ่อนน้อมถ่อมตน...ไปที่ไหนไม่อดอยาก
สนับสนุนให้คนทำดี...ย่อมทำให้โลกพ้นภัยพิบัติ
     
HOME <<กลับไปหน้าหลัก >>

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.