กองทุนเผยแผ่พุทธธรรม
HOME สอนกรรมฐานในอเมริกา

 

"กองทุนเผยแผ่พุทธธรรม"
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
ร่วมถวายปัจจัยตั้งกองทุนเผยแผ่พุทธธรรม โดย...นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตพระไตรปิฎกศึกษา รุ่นที่ ๑
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ม.มจร.) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓


เป้าหมาย : เป็นกองทุนเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม ซึ่งอ่านบันทึกเสียงโดยท่านสุธมฺมปาโล ภิกขุ ลงม้วนเทป ๖๔ ม้วน บัดนี้ ได้แปลงเป็นไฟล์เสียง ได้ ๖๔ แผ่นแล้ว แปลงเป็น MP3 บันทึกลงแผ่น CD ได้ ๖ แผ่น และบันทึกลงแผ่น DVD ได้ ๑ แผ่น ปัจจุบันนี้ทางผู้ริเริ่มตั้งกองทุนฯ มีความประสงค์เผยแผ่เป็นธรรมทานเป็นรูปแบบของ CD และ DVD และได้เริ่มตั้งกองทุนฯ แล้ว จำนวน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่านใดต้องร่วมตั้ง "กองทุนเผยแผ่พุทธธรรม" เชิญติดต่อได้ที่...

 

 
นายสวอง บุญมี : ประธาน
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๔-๖๐๓๖
นายเรวัตร เตรียมล้ำเลิศ นายเรวัตร เตรียมล้ำเลิศ : รองประธาน
๗๖ ซอยสาธุประดิษฐ์ ๒๘ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
มือถือ ๐๘๖-๕๕๐-๓๒๑๖, ๐๘๗-๕๑๐-๐๕๓๑
Email: rawat-t@hotmail.com
นางสาวปรัศนีย์ ละอองทอง นางสาวปรัศนีย์ ละอองทอง : รองประธาน
๓๕/๑๒ หมู่ ๕ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
มือถือ ๐๘๙-๑๓๗-๙๙๒๑
Email: md_gangster@hotmail.com
 

 
บัญชีรายรับ"กองทุนเผยแผ่พุทธธรรม"
ว/ด/ป
จาก
จำนวน
หมายเหตุ
๑๐ ม.ค. ๕๓ นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตพระไตรปิฎกศึกษา รุ่นที่ ๑ (ม.มจร.)
๑,๔๐๐ บาท
 
๑๗ ม.ค. ๕๓ - นางสาวกานดา ไพบูลย์พูนผล
- นางสาวกฤษณา ปทีปโชติวงศ์
- นายสิทธิเดช จันทร์สุขศรี
๑,๐๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
 
       
       
 
 
บัญชีรายจ่าย"กองทุนเผยแผ่พุทธธรรม"
ว/ด/ป
รายการจ่าย
จำนวน
หมายเหตุ
๑๑ ม.ค. ๕๓ ค่า CD, DVD, ซองใส่แผ่น และถุงใส่แผ่น
๑,๗๖๐ บาท
 
       
       
       
 

 

 

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามข่าวหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.