HOME   สอนกรรมฐานในอเมริกา   ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร
 

กำหนดการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๑
วันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

--------------------------------------------------

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  - นิทรรศการความรู้สัปดาห์ผู้สูงอายุ (บริเวณหน้าห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจวัดความดันโลหิต (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจหมู่เลือด (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการประเมินความเครียดด้วยตนเอง และบริการให้คำปรึกษา (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑
๐๙.๐๐ น.               - ขบวนแห่หลวงพ่อทอเสื่อ (พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำสถาบันฯ)
๐๙.๓๐ น.               - พิธีเปิดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ โดย ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (หน้าห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
๐๙.๔๐-๑๒.๐๐ น.  - นิทรรศการความรู้สัปดาห์ผู้สูงอายุ (บริเวณหน้าห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจวัดความดันโลหิต (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจหมู่เลือด ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการประเมินความเครียดด้วยตนเอง และบริการให้คำปรึกษา (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจมวลกระดูก (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  - บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสุขที่พอเพียง" โดย พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล (หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล) จากวัดมหาธาตุ
๑๔.๑๕ น.              - พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (ลานโพธิ์ หน้าสโมสร)
๑๕.๐๐ น.              - รับประทานอาหารว่าง ณ ซุ้มขนมไทย, น้ำสมุนไพร (ลานโพธิ์ หน้าสโมสร)
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.  - แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   - นิทรรศการความรู้สัปดาห์ผู้สูงอายุ (บริเวณหน้าห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจวัดความดันโลหิต (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการตรวจหมู่เลือด ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)
                               - บริการประเมินความเครียดด้วยตนเอง และบริการให้คำปรึกษา (ห้องประชุมตึกแสงสิงแก้ว)

---------------------------------------------------------

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : เผยแผ่ธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.