HOME   สอนกรรมฐานในอเมริกา   ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร
 

                                                                                                                  วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง             ขอนิมนต์ให้ธรรมโอวาทในโครงการตวันธรรม

กราบนมัสการ พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กำหนดการโครงการ “ตวันธรรม”
                    ๒. ตารางการบรรยายธรรม

     เนื่องด้วยโรงแรมตวันนา และสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดย พระราชปฏิภาณมุนี ประธานองค์การฯ ได้ร่วมจัด โครงการตวันธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเข้าใจในการนำหลักธรรม และคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ

     โครงการตวันธรรม จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจัดเดือนละ ๒ ครั้ง ในทุกวันจันทร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๗.๓๐–๒๐.๓๐ น. ที่ ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๑๐ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนาในปัจจุบันโครงการตวันธรรมมีสมาชิกประมาณ ๓,๐๐๐ คน ได้จัดการบรรยายมาทั้งสิ้น ๖๖ ครั้ง โดยพนักงานโรงแรมและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม พร้อมรับประทานอาหารว่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการประกอบด้วย การบรรยายธรรมจากพระวิทยากร การสวดมนต์ การแผ่เมตตา และการเจริญสมาธิภาวนา

     ในการนี้ โรงแรมตวันนา โดย โครงการตวันธรรม จึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้กรุณาให้ธรรมโอวาทแก่สมาชิกโครงการตวันธรรม เรื่อง คิดทำ อย่าคิดทิ้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม นี้ เวลา ๑๙.๐๐–๒๐.๓๐ น. ที่ ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ โรงแรมตวันนา ทางโรงแรมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณในครั้งนี้

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

กนกนาฏ ชรัวอังศุธร
ประธานโครงการตวันธรรม

โทรศัพท์ ๐๒–๒๓๖–๐๓๖๑ / โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕–๑๕๕–๖๐๐๑ / ๐๘๑–๓๗๕–๖๖๑๒
โทรสาร ๐๒–๒๓๘–๐๐๖๕
อีเมล์ kanoknard@tawanabangkok.com

80 Surawongse Road, Bangkok 10500, Thailand T. (66) 2.236.0361 F. (66) 2.236.3738 E. info@tawanabangkok.com

 

กำหนดการ
โครงการตวันธรรม
เวลา ๑๗.๓๐–๒๑.๐๐ น.
ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์

๑๗.๓๐–๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
                          รับประทานอาหารว่าง

๑๘.๐๐–๑๘.๑๕ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                          สวดมนต์
                          สมาทานเบญจศีล

๑๘.๑๕–๑๘.๔๕ น. ภาคจิตภาวนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี
                           ประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

๑๘.๔๕–๑๙.๐๐ น. จุดเทียนส่องธรรมโดยผู้ที่เกิดในเดือนที่จัดการบรรยายธรรม
                           ผู้จุดเทียนส่องธรรม และสมาชิกร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม
                           พิธีกรกล่าวแนะนำประวัติพระวิทยากร

๑๙.๐๐–๒๐.๑๕ น. ภาคธรรมบรรยาย เรื่อง คิดทำ อย่าคิดทิ้ง
                          โดย พระวิทยากรรับเชิญ พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล

๒๐.๑๕–๒๐.๓๐ น. ถวายเครื่องไทยธรรม แด่ พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล
                          สวดมนต์ แผ่เมตตา
                          ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
                          ปิดงาน
                          รับประทานอาหารว่าง

 

ตารางการบรรยายธรรม-โครงการตวันธรรม

ระหว่่างเดือน มกราคม - ธัน าคม ๒๕๕๒

ครั้งที่
วันที่
พระวิทยากร / วิทยากร
หัวเรื่อง
จำนวนคน
๕๒
๕ ม.ค. ๕๒
พระธรรมโกศาจารย์
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สวัสดีปีใหม่ สุขใจทั่วกัน
๓๔๕
๕๓
๑๙ ม.ค. ๕๒
T/F 02-861-4530
แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์วรธรรม
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ชีวิตไม่ติดกรรม
๕๑๗
๕๔
๒ ก.พ. ๕๒
๐๘๑-๘๓๔-๖๐๖๒
พระราชธรรมวาที
ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ลืมความหลัง ตั้งต้นใหม่
๓๓๑
๕๕
๑๖ ก.พ. ๕๒
๐๘๑-๙๒๕-๑๔๙๑
พระต้อ ๐๘๖-๖๓๗-๕๐๙๙
พระอธิการสนอง กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน
ธรรมสมบัติ
๔๕๓
๕๖
๒ มี.ค. ๕๒
๐๒-๔๒๒-๙๑๒๓ คุณนันทนา
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย
คนดลใจ
๖๖๖
๕๗
๑๖ มี.ค. ๕๒
๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ยามสิ้นหวังอย่าท้อแท้
มีธรรมะไว้คอยแก้
๓๕๐
๕๘
๒๐ เม.ย. ๕๒
คุณจารุณี ๐๘๑-๘๒๗-๘๒๙๖
His Holiness Phakchok Rinpoche
Vajra Master of Ka-Nying Shedrub Ling
Kathmandu, Nepal
คำแนะนำจากธรรมะบทเกี่ยวกับความเห็น (ทิฏฐิ) กรรมฐาน (สมาธิภาวนา) ความประพฤติ (จริยา) และการบรรลุผล (ผล)
๓๗๗
๕๙
๔ พ.ค. ๕๒
๐๘๑-๘๔๐-๗๗๔๑
พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม
ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อัญมณีชีวิต
๓๐๔
๖๐
๑๘ พ.ค. ๕๒
๐๒-๙๐๔-๖๐๖๕ / ๐๘๖-๔๖๑-๘๓๕๓ (พระโชคชัย)
พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)
เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
๓๒๓
๖๑
๑ มิ.ย. ๕๒
๐๘๑-๙๙๑-๕๘๙๔
พระครูอุดมธรรมวาที
ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รวย สวย (หล่อ) ฉลาด
๒๙๖
๖๒
๑๕ มิ.ย. ๕๒
๐๒-๖๗๖-๓๔๕๓ / ๐๘๑-๘๓๔-๓๘๑๗
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
เจ้าอาวาสวัดสุนันวนาราม
เหตุสมควรโกรธ ไม่มีในโลก
๗๔๒
๖๓
๖ ก.ค. ๕๒
พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล
ผช.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชีวิตงดงามด้วยขันติธรรม
๒๐๒
๖๔
๒๐ ก.ค. ๕๒
๐๓๔-๒๕๘-๒๗๐ / ๐๘๑-๖๒๓-๕๖๗๑
ภิกษุณีธัมมนันทา
วัดทรงธรรมกัลยาณี
ความงามของสตรีในพระไตรปิฎก
๓๘๒
๖๕
๓ ส.ค. ๕๒
๐๘๙-๘๒๒-๔๕๗๔
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก
คุยภาษาคน
๓๙๒
๖๖
๑๗ ส.ค. ๕๒
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง
ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก
จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง
๓๕๑
๖๗
๗ ก.ย. ๕๒
พระศรีญาณโสภณ
เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
บวชกาย บวชใจ บวชนอกวัด  
๖๘
๒๑ ก.ย. ๕๒
พระมหาทวีป กตปุญฺโญ
ประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
การแก้ปัญหาตามทัศนะพุทธธรรม  
๖๙
๕ ต.ค. ๕๒
พระอาจารย์วิเชียร วชิรปญฺโญ
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร
เมื่อหยุดคิด ชีวิตก็พลิกผัน
๗๐
๑๙ ต.ค. ๕๒
พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (คณะ ๑๗)
คิดทำ อย่าคิดทิ้ง  
๗๑
๒ พ.ย. ๕๒
     
๗๒
๑๗ พ.ย. ๕๒
     
๗๓
๒๑ ธ.ค. ๕๒
     


 

 

 

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.