หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานแก่ชาวต่างชาติ

 

HOME สอนกรรมฐานในอเมริกา   ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร

เอกสารโครงการ  โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
เอกสารกองทุน     โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
โหลด แบบกรอกข้อมูลประธานกองทุน ไฟล์ PDF

ดูรายนามประธานกองทุนเลื่อนลงด้านล่าง


กำหนดการวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โหลดไฟล์ กำหนดการวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
แผนที่การเดินทาง
ดวงศิลาฤกษ์


 

ที่ สอธ. ๐๙๐๙.๐๐๑/๒๕๕๒

 

 

 

                                                                                                                                ๙ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง    ขอเชิญเป็นประธานตั้ง “กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”

เจริญพร    พุทธบริษัท ทั้งหลาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารโครงการและเอกสารกองทุนฯ      จำนวน ๑ ชุด

          เนื่องด้วยสังคมคนทุกวันนี้มีส่วนได้รับความสงบสุขนั้น เพราะคนในสังคมยังให้ความสำคัญและเห็นธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็น จึงพากันรักษาสืบทอดต่อกันไว้ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรม จนเป็นรากฐานของชีวิตทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุแบบยั่งยืน ตั้งแต่แรกเริ่มมีประเทศไทยมา ด้วยการพัฒนาบุคลากรของชาติ สังคม และความเป็นประเทศไทยให้สงบสุข เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่มีประเทศใดในโลกนี้เสมอเหมือน แต่ในปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาได้ถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความหลงใหลในวัตถุนิยม บริโภคนิยม พร้อมวัฒนธรรมที่ทำลายความเป็นไทยจากทางตะวันตกและอื่นๆ ซึ่งได้ไหลบ่าท่วมทับสังคมไทยและคนไทยทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพ ทำให้ความสง่างามแห่งวัฒนธรรมไทยถูกละเลย และกำลังจะถูกลืมไปจากสังคมชาวพุทธ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่วัด ที่ชาวพุทธได้ช่วยกันสร้างไว้ให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

          ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ พุทธบริษัทผู้มีบุญบารมีอย่างท่าน จะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้

          จึงเจริญพรแจ้งข่าวการสร้างบุญมหากุศลอย่างยั่งยืนมาเพื่อเชิญท่านเป็นประธานตั้ง “กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน” ประจำตระกูลของท่านเป็นการเฉพาะ และขออนุโมทนาในกุศลเจตนามา ณ โอกาสนี้

 

ขอเจริญพร

 

(พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล)
ประธานอำนวยการ

 

กองงาน
โทรศัพท์พื้นฐาน ๐๒–๒๒๒–๔๑๖๙, ๐๒–๒๒๒–๔๑๙๐
โทรสาร ๐๒–๒๒๒–๔๑๙๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖–๑๕๑–๐๘๖๓
Web site: www.asstudio.info E-mail: aewbhu@windowslive.com 
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ประธานกองทุน
กองทุน
รหัสบุญ
หมายเหตุ
พ.อ.หญิง ศศรักษ์ สุวรรณภา
ตระกูล "สุวรรณภา"
ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๓๙
๕,๐๐๐ บาท
พ.อ.หญิง กรสุรางค์ สุนทรเกส
ตระกูล "สุนทรเกส"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๔๙
๒,๐๐๐ บาท
นายจักรกฤช - นางพิมศิริ กล่ำคำ
ตระกูล "กล่ำคำ"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๕๙
๒,๐๐๐ บาท
พ.ท.หญิง สมพิศ สุนทรเกส
ร.ท.ชัยทศ สุนทรเกส
ตระกูล "สุนทรเกส"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๖๙
๑,๐๐๐ บาท
นายธีรพงศ์ - นางสิริลักษณ์ สวาสดิ์กลิ่น
ตระกูล "สวาสดิ์กลิ่น"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๗๙
๑,๐๐๐ บาท
นายสมดี โคตตาแสง
นางศิริมา โคตตาแสง
นางสาวศรีสุดา โคตตาแสง
เด็กหญิงภิญญดา โคตตาแสง
ตระกูล "โคตตาแสง"
ประเภทที่ ๔
๐๙๑๓๐๙/๐๙๒๗๙
๒,๕๑๙ บาท
นายแถวหว่อง โพธิ์เจริญกิจ
นางสุวิมล โพธิ์เจริญกิจ
ตระกูล "โพธิ์เจริญกิจ"
ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๐๙๓๐๙
๔๐,๐๐๐ บาท
พลเอก ปรีชา สุวัณณะศรี
คุณหญิง วนิดา สุวัณณะศรี
ตระกูล "สุวัณณะศรี"
ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๑๐๐๘๙
๕,๐๐๐ บาท
นายบุญจันทร์ - นางสมัย ลีโคตร
ตระกูล "ลีโคตร"
ประเภทที่ ๔
๐๙๑๓๐๙/๑๐๑๕๙
๒,๕๐๐ บาท
๑๐
นางศิริพรรณ มนต์นัฐศิริ
ตระกูล "มนต์นัฐศิริ"
ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๑๐๑๓๙
๕,๐๐๐ บาท
๑๑
นางสมหมาย วาทหงษ์
ตระกูล "วาทหงษ์"
ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๑๐๑๖๙
๓๐,๐๐๐ บาท
๑๒
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส)
ตระกูล "ภาระวงศ์"
ประเภทที่ ๒
๐๙๑๓๐๙/๑๐๒๗๙
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓
พระครูวินัยธรวิโรจน์ สิริสาโร
ตระกูล "ภิรมย์ภักดี"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๑๐๒๙๙
๒,๐๐๐ บาท
๑๔
นายเดชา สุทธินนท์ - นางอังคณา วานิช
ตระกูล "วานิช"
ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๐๓๑๐๙
๕,๐๐๐ บาท
๑๕
Tiao Vankham Campant
ตระกูล "CAMPANT"
ประเภทที่ ๔
๓,๐๐๐ บาท
๑๖
นางดอกอ้อ ใจตั้ง
ตระกูล "ใจตั้ง"
ประเภทที่ ๕
๒,๐๐๐ บาท
๑๗
นายชาญชัย วจีวิจิตร
ตระกูล "วจีวิจิตร"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๗๑๐๙
๑,๐๐๐ บาท
๑๘
นางสาวอุมา วจีวิจิตร
ตระกูล "วจีวิจิตร"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๘๑๐๙
๑,๐๐๐ บาท
๑๙
นางมาลี แซ่เลี่ยง
ตระกูล "แซ่เลี่ยง"
ประเภทที่ี ๔
๐๙๑๓๐๙/๑๖๑๑๙
๒,๕๐๐ บาท
๒๐
***
นางแสงจันทร์ อภิชัยธีรกุล
ตระกูล "อภิชัยธีรกุล"
จากประเภทที่ ๕
เป็นประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๒๒๑๑๙
วันที่ ๒ ธ.ค.๕๒ (๑)
วันที่ ๖ ม.ค.๕๓ (๒)
วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๓ (๓)
๒,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๒๑
แม่ชีชื่น (พารุณี สุพรรณ์เนียม)
ตระกูล "สุพรรณ์เนียม"
ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๒๓๑๑๙
๕,๐๐๐ บาท
๒๒
นางสาวปิยวรรณ เหลืองอุทัยศิลป์
ตระกูล "เหลืองอุทัยศิลป์"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๒๔๑๑๙
๑,๐๐๐ บาท
๒๓
***
นายดำรงค์ - นางแป้งล่ำ ตียากุล
ตระกูล "ตียากุล"
ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๐๕๑๒๙
วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๓ (๑)
วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๓ (๒)
๕,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒๔
นายสมเกียรติ - นางจิตตนา วีระพงษ์
ตระกูล "วีระพงษ์"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๗๑๒๙
๕๐๐ บาท
๒๕
นายธนะชาติ - นางรัชดา ชัยนุสิน
ตระกูล "ชัยนุสิน"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๖๑๒๙
๑๐๐ บาท
๒๖
***
นางสาวอรสุรางค์ อุดจัง และครอบครัว
ตระกูล "อุดจัง"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๒๗๑๐๙
วันที่ ๘ ก.พ.๕๓ (๑)
วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๓ (๒)
วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๓ (๓)
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒๗
***
พลตรีสมชัย - นางสนองเนตร ชัยรณฤทธิ์
ตระกูล "ชัยรณฤทธ์"
จากประเภทที่ ๕
เป็นประเภทที่ ๒

๐๙๑๓๐๙/๐๓๑๒๙
***
***
วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๓ (๓)

๒,๒๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๒๘
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม)
ตระกูล "คำเกิด"
ประเภทที่ ๒
๐๙๑๓๐๙/๒๖๑๒๙
๑๐,๐๐๐ บาท
๒๙
พระใบฎีกาสวาสดิ์ จิตฺตปาโล
ตระกูล "ทองภูธรณ์ "
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๑๗๑๑๙
๒,๒๙๐ บาท
๓๐
นางภาวนา ฟองเจริญ
ตระกูล "ฟองเจริญ"
ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๒๙
๑,๐๐๐ บาท
๓๑
นางเย่นหงอ เซี่ยงคิ้ว
ตระกูล "เซี่ยงคิ้ว"
ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๐๑๐๑๙
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๒
นางสาวกุลฤดี สตันยานันต์
ตระกูล "สตันยานันต์"
ประเภทที่ ๒
๐๙๑๓๐๙/๐๒๐๑๙
๑๐,๐๐๐ บาท
๓๓
นางกาญจนวรรณ วงศ์คูประเสริฐ
ตระกูล "วงศ์คูประเสริฐ"
ประเภทที่ ๒
๐๙๑๓๐๙/๐๓๐๑๙
๑๐,๐๐๐ บาท
๓๔
นางวัลณา สันฐิติรัตน์
ตระกูล "สันฐิติรัตน์"
ประเภทที่ ๔
๐๙๑๓๐๙/๐๔๐๑๙
๒,๕๐๐ บาท
๓๕
นายจักรทอง วงษ์จันทร์ ตระกูล "วงษ์จันทร์" ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๒๓๐๑๙
๑,๐๐๐ บาท
๓๖
นางสาววนภรณ์ จงเพิ่มวัฒนะผล ตระกูล "จงเพิ่มวัฒนะผล" ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๑๕๐๑๙
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๗
นางจันทิรา กิตติฐิติกุล ตระกูล "กิตติฐิติกุล ประเภทที่ ๔
๐๙๑๓๐๙/๑๖๐๑๙
๔,๐๐๐ บาท
๓๘
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ตระกูล "ชุติมาวรพันธ์" ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๔๐๓๙
๑,๐๐๐ บาท
๓๙
นางสาวธรรมจารีย์ บุญสุข ตระกูล "บุญสุข" ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๘๐๓๙
๕๐๐ บาท
๔๐
นางสมจิตร ธรรมโชติ ตระกูล "ธรรมโชติ" ประเภทที่ ๓
๐๙๑๓๐๙/๑๕๐๓๙
๕,๐๐๐ บาท
๔๑
นางพัฒน์นรี ขวัญฐิตินันท์ ตระกูล "ขวัญฐิตินันท์" ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๒๕๐๕๙
๒๐,๐๐๐ บาท
๔๒
นางสาวแก้วทิพย์ ฟักเพ็ชร ตระกูล "ฟักเพ็ชร" ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๔๐๖๙
๑,๐๐๐ บาท
๔๓
ร.อ. เอกชัย รักษาแก้ว ตระกูล "รักษาแก้ว" ประเภทที่ ๒
๐๙๑๓๐๙/๒๒๐๗๙
๑๑,๑๐๐ บาท
๔๔
นายสุพัฒน์-นางสมจิตร์ สมหวัง ตระกูล "สมหวัง" จากประเภทที่ ๕
เป็นประเภทที่ ๔
๐๙๑๓๐๙/๐๖๐๘๙
วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๒ (๑)
วันที่ ๒๘ ก.ค.๕๓ (๒)
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๔๕
นายปิยภูมิ (ผู้ใหญ่หนุ่ย) อุบลไทร
นางสาวธัญญกร (จิ๋ว) อภิวัฒนเบญญา
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ (น้องเนย) อุบลไทร
เด็กหญิงญานิดา (ขนมปัง) อุบลไทร
ตระกูล "อุบลไทร / อภิวัฒนเบญญา " ประเภทที่ ๑

๐๙๑๓๐๙/๐๙๐๙๙
วันที่ ๙ ก.ย.๕๓

๒๐,๐๐๐ บาท
๔๖
นางนิ่มนวล ศรีแสงแก้ว (อู่เอกชัย) ตระกูล "ศรีแสงแก้ว" ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๓๙
วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๓
๒๐,๐๐๐ บาท
๔๗
นางเหรียญทอง อรุณแสงเงิน (สามแม่ครัว) ตระกูล "อรุณแสงเงิน" ประเภทที่ ๑
๐๙๑๓๐๙/๐๙๑๔๙
วันที่ ๑๓ ก.ย.๕๓
๒๐,๐๐๐ บาท
๔๘
นางสาวกุลนิษฐ์ แย้มพินิจ ตระกูล "แย้มพินิจ" ประเภทที่ ๕
๐๙๑๓๐๙/๐๒๑๐๙
วันที่ ๒ ต.ค.๕๔
๑,๐๐๐ บาท

 

ร่วมตั้งกองทุนฯ หรือ สะสมกองบุญฯ

บัญชีกองทุน
          ชื่อบัญชี “กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”
          ธนาคารออมสิน สาขา หน้าพระลาน
          เลขที่บัญชี ๐-๕๐๕๗๐๔๔๗๘๙-๑ (เป็นเลขบัญชีที่ทางธนาคารเปลี่ยนระบบใหม่)
          ประเภท เผื่อเรียก
ติดต่อสอบถามและร่วมตั้งกองทุนได้ที่สายบุญของท่านโดยตรง
หรือที่ หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล


วัดมหาธาตุ คณะ ๑๗ ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓ อีเมล์ aewbhu@windowslive.com
โทรศัพท์พื้นฐาน ๐๒-๒๒๒-๔๑๖๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๙๐

 

 

 

งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมปฏิบัติ ความถี่ FM 99.90 MHz.
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ

 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส) : ประธานฝ่ายสงฆ์
นายอธิป ตะวันเดือน : ประธานฝ่ายฆราวาส
>> ดวงวางศิลาฤกษ์สถานีวิทยุฯ
>> กำหนดการสถานีวิทยุฯ
>> แผนที่การเดินทางสถานีวิทยุ

 

 

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามข่าวหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.