คณะเดินทางสร้างบารมีสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล อินเดีย-เนปาล
ไปกับ หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ตั้งอยู่อาคารเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
กำหนดการเดินทาง....

(๑)

พระครูชินธรรมาภรณ์

(๒)

พระอธิการสุภาพ โง้นทุม
(๓)

พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สิงห์เรือง
(๔)

พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ แสงกล้า
(๕)

พระสุรินทร์ ชดตะคุ
(๖)

พระสมศักดิ์ เหมือนสวัสดิ์
(๗)

พระมหาเกษม สุขสมผล
(๘)

พระกฤษประสงค์ ประดิษฐ์ขวัญ
(๙)

นายสุรัตน์ ช้างเยาว์
(๑๐)

นางเหรียญทอง (เจ๊แอ๊ว) ช้างเยาว์
(๑๑)

นางสาวนภาพร บุญวิสุทธานนท์
(๑๒)

นางประยงค์ ใบนิล
(๑๓)

นายสมพงษ์ จันทร์ทรง
(๑๔)

นางจำปี พิษณุวัฒนา
(๑๕)

นางสุมาลี ละออประเสริฐสุข
(๑๖)

นางสุวนีย์ พันธุ์พยัคฆ์
(๑๗)

นายอำนวย บุตรราช
(๑๘)

นางบุญส่ง บุตรราช
(๑๙)

นายมนตรี พรมอยู่
(๒๐)

นางน้อย วรแสน
(๒๑)

นางสาวนิตยา สุนาคราช
(๒๒)

นางสาวสุภาพ ฉัตรสกุลพนิต
(๒๓)

นางสาวทิพย์วัน ธรรมสิทธิรัก
(๒๔)

นางสาวหทัยภัค มงคล
(๒๕)

นางสกุลไทย บุตรวงค์
(๒๖)

นางมุกดา โพธิ์ทอง
(๒๗)

นายสนม สิงห์ลอ
(๒๘)

นางยุพา สิงห์ลอ
(๒๙)

นางสมบูรณ์ แก้วสระแสน
(๓๐)

นางลำดวน ศรีเรืองพันธ์
(๓๑)

นางณิชาภา พุ่มพวง
(๓๒)

นางสำเภา เมฆประดับ
(๓๓)

นางพัฒนา พรมสงฆ์
(๓๔)

นางทิพย์ทอง พิษณุวัฒนา
(๓๕)

นางสาวณัฐภษา จิตรดา
(๓๖)

นางสาวปทุมพร ลิ้มประดิษฐานนท์
(๓๗)

นางสาวปนัดดา ลิ้มประดิษฐานนท์
   

 

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190 มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓
Web site: www.asstudio.info
http://www.nuayelectronic.com
E-mail: aewbhu@yahoo.com / aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.