HOME
PDF
               ภาพคณะ ๑๗ [ก่อนบูรณะ]
               ภาพคณะ ๑๗ [ขณะบูรณะ]
ดูภาพทั้งหมด

 

ลำดับที่
นามผู้ร่วมทำบุญ
จำนวนปัจจัย
หมายเหตุ
ร่วมอนุโมทนาบุญระหว่างตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
พระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร) วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง
พระมหาสุรัช ปุญฺญาธิโก (วััดพระยาทำ)
นายณฤรงฤทธิ์ เอี่ยมเจริญยิ่ง
นางสาวชัชลิต ตันหยงมาศ
นางสมหมาย วาทหงษ์ - นางสาวจันทรัสม์ วาทหงษ์ [ตุ้ม]
นายจงกล - นางวิมาลา ทองโอฬาร ครอบครัว และญาติมิตร
นายดิเรก เกศวการุณย์ (วิน)
นายณัฐพล - นางเสมอแข - นางสาวนงนาฏ จงธรรมานุรักษ์
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
 
ร่วมอนุโมทนาบุญระหว่างตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๙,๙๙๙ บาท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๗.๑.
๗.๒.

๘.
พระมหา ดร.ทองรัตน์ รตนวณฺโณ (วััดมหาสติปัฏฐาน จ.ลำพูน)
พระครูวิมลธรรมโกศล (๑,๒๐๐ บาท) และผ้าป่า ๔,๕๐๐ บาท รวม ๕,๗๐๐ บาท
พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล (คณะ ๑๗)
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร (เจ้าคณะ ๑๗)
นางเยาวลักษณ์ แสงคำคม [มิกซ์] ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน
ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน (นางเยาวลักษณ์ แสงคำคม กก.ผจก.)
นางกานดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
- นางพร้อมทรัพย์ บุนนาค
- นางพราวพันธ์ สุจำนงค์โตกุล และคณะ รวมทั้งสิ้น ๕,๐๕๐ บาท

นางศรีจันทร์ กวีประเสริฐกุล, นางสาว จิณห์นิภา จูวรรณะ, นายรัชพล จูวรรณ
๗,๐๐๐ บาท
๕,๗๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท
๕,๐๕๐ บาท๕,๐๐๐ บาท
 
ร่วมอนุโมทนาบุญระหว่างตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
๑.

๑.๑.
๑.๒.
๑.๓.
๑.๔.


๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
พระครูธรรมรักขิต ภูวนาถ [คณะ ๑๗]
(๒๖ ม.ค.’๕๒) (๑,๐๐๐ บาท) เจ้าภาพร่วมดังนี้
- ร.ต.ต.ณรงค์-คุณอัญชี แก้วเอี่ยม และครอบครัว (๑,๐๐๐ บาท)
- นางสาววันดี ค้าไกล (๑,๐๐๐ บาท)
- นางสาวธิดารัตน์ พงษ์สิงห์ (๑,๐๐๐ บาท)
- นางศรัณยา นทีวงศ์กิจ (๒๐๐ บาท)
   รวมคณะเจ้าภาพทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๔,๒๐๐ บาท

พระมหาชนาภัทร อุตฺตมปญฺโญ (๒๕ ม.ค.’๕๒)
นายทวีศักดิ์ [กู้] - นางรวงทอง จงสกุล เพื่อคุณแม่โห้ง จงสกุล
นายพินิจ - นาง สิริกร พิมพาพิพัฒน์, นางยุวดี - เด็กหญิงพัสวี เย็นใจ (๑/๓/๕๒)
นายอานันท์ ตันติเฉลิม [แดง]
พญ.จิราภรณ์ เทพรักษ์
๔,๒๐๐ บาท๓,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
 
ร่วมอนุโมทนาบุญระหว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
พระสุเมธีธรรมภาณ (วัดสีตลาราม จ.ตาก)
พระ ดร.คีติกานต์ ราชโยธา (เจ้าภาพทาสี)
พระครูสาทรสันติวัฒน์ [หลวงปู่เขียว] (วัดสันติวัน จ.พิษณุโลก)
พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ ปญฺญานนฺโท (เจ้าภาพทาสี)
พระมหาพิรุณห์ สดไสย์ – นางธจิตรา จิรธาดาพร (วััดไทยพุทธคยา - อินเดีย)
ครอบครัวทองโอฬาร (เจ้าภาพทาสี)
นางสิริพรรณ มนต์นัฐศิริ (เจ้าภาพทาสี)
๑,๕๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๖๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
 
ร่วมอนุโมทนาบุญระหว่างตั้งแต่ ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
พระมหาบุญทวี วิไลจักร์ (๒๔ ม.ค.’๕๒)
พระมหาสมบัติ ปุญฺญสมฺปตฺติ (วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)
ทำบุญอุทิศให้คุณพ่อเม่งเต็ก แซ่ฮ้อ คุณแม่งั้งฮุย สุวัตถิพงศ์
นางสาวพรรณี นราอนุสรณ์ (๒๔ ม.ค.’๕๒)
นางดอกอ้อ มงคลสิริวรรณ
แม่ชีอนิตา กุลละวณิชย์ (หาดใหญ่ จ.สงขลา)
นางสาวศิริวรรณ เซี่ยงฉิน
นางสาวกาญจนา ดอกลำใย
นางสาวกมลวรรณ ลิ้มเจริญมรรค
๑,๐๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
 
       
       

 

วัดมหาธาตุฯ คณะ ๑๗
พระนคร กรุงเทพมหานคร
เชิญร่วมบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์
       
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
       

๑. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา (ด้านหน้าห้องโถงรับรอง) พื้นที่ ๑๒ x ๓.๑๐ เมตร
   - ใส่วีว่าบอร์ดรองพื้นหลังคา จำนวน ๑๕ แผ่น (วีว่าบอร์ดแผ่นละ ๓๗๐ บาท)
   - ใส่แผ่นสังกะสีรองพื้นจุดต่อวีว่าบอร์ด
   - ปั้นปูนใส่ขอบเชิงชาย ๓ ด้าน (ปูนถุงละ ๑๕๐ บาท)

๒. ติดฝาผนังด้วยแผ่นวีว่าบอร์ด (ยิงติดผนังปูนด้วยตะปูเกลียวสแตนเลท)
   - ใส่วีว่าบอร์ดห้องโถงเจ้าคณะ จำนวน ๒๙ แผ่น
   - ใส่วีว่าบอร์ดหน้าห้องโถงรับรอง จำนวน ๓๗ แผ่น
   - ใส่วีว่าบอร์ดผนังภายในคณะ
      จำนวน ๓๓ แผ่น

๓. ปรับพื้นไม้หน้าห้องโถงรับรอง

UP / เลื่อนขึ้น


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.