หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานแก่ชาวต่างชาติ

HOME

 

ร่วมสร้างชุมชนพุทธะ “โครงการน้ำดื่มเพื่อบำบัดโรค”

แนวความคิดเรื่องการสร้างชุมชนพุทธะนั้น หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล ท่านปรารภมาตั้งแต่เริ่มทำงานเผยแผ่ธรรม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมาว่า ท่านอยากเห็นชุมชนพุทธะเกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งมีสังคมสงฆ์บริหารเชิงพุทธปณิธานเป็นต้นแบบ

ฉะนั้น หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล จึงไม่เคยหยุดนิ่งทั้งความคิด และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสังคมไทยและเยียวยาสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านปรารภว่าจะมุ่งมั่นทำต่อไปจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่ น้ำดื่มก็เป็นปัจจัยส่วนสำคัญอันดับต้นๆ ของนักปฏิบัติธรรม ซึ่งหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้สร้างโครงการ “น้ำดื่มเพื่อบำบัดโรค” โดยใช้เครื่องกรองน้ำ Beyond Water เครื่องกรองน้ำคุณภาพสูง จำนวน ๓ เครื่อง ได้ตั้งชื่อว่า เครื่องกรองพระพุทธ เครื่องกรองพระธรรม เครื่องกรองพระสงฆ์ ราคาต่อเครื่อง ๓๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (ดังได้แนบรายละเอียดร่วมมาด้านหลังแล้วนั้น)

จึงบอกข่าวบุญนี้แก่ท่านที่จะร่วมสร้างบารมีในแนวทางสัมมาปฏิบัติกับหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ๓๗ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

อานิสงส์ ที่บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำบำบัดโรค
๑.ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
๒.ลูกน้องบริวารดี
๓.โรคภัยไข้เจ็บที่ประสบอยู่จะบรรเทาเบาบางลง
๔.เมื่อตายไปจะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ ตามบุญวาสนาที่ได้สร้างไว้

---ติดต่อเป็นเจ้าภาพและขอทราบรายละเอียดได้ที่---
    จ๋า พุทธัง (นฤมล เอียดแก้ว)
  มือถือ ๐๘๗-๖๗๒-๑๗๑๔, ๐๘๓-๕๔๙-๐๓๔๓

 

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล เป้าประสงค์
จำนวน
๑.
นางสาวนฤมล เอียดแก้ว (จ๋า พุทธัง) ผู้จัดตั้งโครงการ
๒,๕๐๐ บาท
๒.
นางสาวณัชชา ตริยะกุล (อ้อย พุทธัง) ร่วมบริจาค
๒,๐๐๐ บาท
๓.
นางสาวฐิติพร ตริยะกุล (ไก่ พุทธัง) ร่วมบริจาค
๒,๐๐๐ บาท
๔.
คุณจิตติ จันทร์อนันต์พร ร่วมบริจาค
๓,๐๐๐ บาท
๕.
คุณสะอาด แต้เจริญไชย ร่วมบริจาค
๒,๐๐๐ บาท
๖.
คุณนล สว่างแจ้ง ร่วมบริจาค
๓,๐๐๐ บาท
๗.
คุณปิยะพร บรรดาศักดิ์ ร่วมบริจาค
๒,๐๐๐ บาท
๘.
คุณศรินภัสร์ รุจิรตินันท์ (ซินดี้) และคณะ ร่วมบริจาค
๕,๐๐๐ บาท
๙.
คุณแพรประพันธ์ นัยยุติ (จุ๋ม) ร่วมบริจาค
๑,๐๐๐ บาท
๑๐.
คุณณัฐตี้ บิวตี้ ร่วมบริจาค
๑,๐๐๐ บาท
๑๑.
คุณวิรัตน์ ขวัญยืน และครอบครัว (ภูเก็ต) ร่วมบริจาค
๑,๐๐๐ บาท
๑๒.
คุณเมธาพร บางกระโทก (ชีปลื้ม) ร่วมบริจาค
๕๐๐ บาท
๑๓.
คุณณัฐสินี สีสด (สตาร์ท) ร่วมบริจาค
๕๐๐ บาท
๑๔.
คุณมนลิตา โชคเหมาะ ร่วมบริจาค
๓๐๐ บาท
๑๕.
บริษัทซัมนางทราเวล ร่วมบริจาค
๕๐๐ บาท
๑๖.
คุณดวงพร วิศิลา ร่วมบริจาค
๓๐๐ บาท
๑๗.
คุณรัตนากร ผลาผล ร่วมบริจาค
๕๐๐ บาท
๑๘.
คุณเครือวัลย์ ตั้งตระกูล ร่วมบริจาค
๒๐๐ บาท
๑๙.
เด็กหญิงภารดี บำรุงภักดิ์ ร่วมบริจาค
๑๐๐ บาท
๒๐.
เด็กหญิงภิญญดา บำรุงภักดิ์ ร่วมบริจาค
๑๐๐ บาท
๒๑.
อุบาสกและอุบาสิกา วัดวิมุติธรรม (พระราม ๗) ร่วมบริจาค
๗๐๐ บาท
๒๒.
คุณศิริกุล, แม่ชีศิริเพ็ญ ศากยะโกเศศ และคุณใช้ แซ่ตั้ง ร่วมบริจาค
๑,๐๐๐ บาท
๒๓.
ครอบครัวคุณสารภี โชติธนะศักดิ์
- คุณปัจจะ โชติธนะศักดิ์
- คุณสกุล โชติธนะศักด
- คุณสุนทรีย์ รุจิภาภรณ์
- คุณหญิงสุรีย์ เดอเนอร์ท
- คุณกนกกร ทิพย์สิงห์
- คุณนิตยา เสถียร
ร่วมบริจาค
๒,๐๐๐ บาท
๒๔.
ครอบครัวนางจบ พีสะระ
- นายโกศล พีสะระ
- คุณสุพินโย เผือกหอม
ร่วมบริจาค
๒๐๐ บาท
๒๕.
คุณอัมพร กฤตยาธรรม (แม่ออม) ร่วมบริจาค
๓,๐๐๐ บาท

 


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190 มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011.
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.