HOME
คณะผู้เดินทาง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมภายใน
ดูภาพกิจกรรมตั้งแต่วันเดินทางไป (๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒)


สนามบินเมืองหลวงประเทศสวีเดน (กรุงสต๊อกโฮม)
STOCKHOLM

รถแท็กซี่หรู...!


ดูภาพกิจกรรมตั้งแต่วันเดินทางไป
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
   

โครงการจัดงาน Amazing Thai Day ปีที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
จัดโดย
วัดดอล์ลาน่าวนาราม ประเทศสวีเดน
มูลนิธิวัดดอล์ลาน่าวนาราม และพุทธสมาคมไทยแห่งดอล์ลาน่า
โดยความร่วมมือจาก
สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม, สำนักงาน ททท. กรุงสต๊อกโฮล์ม
สำนักงานการบินไทย สาขากรุงสตอกโฮล์ม
สมาคมชาวไทยและร้านอาหารไทยเมืองต่างๆ ในประเทศสวีเดน
โรงแรม Kung Gosta Hotell เมืองมูร่า
ทางการประเทศสวีเดน ประกอบด้วย
Saters Kommun, Borlange Kommun, Mora Kommun, Ljusdal Kommun
………………………


หลักการและเหตุผล
     วัดดอล์ลาน่าวนาราม เขตบูร์แลงเง่ แขวงดอล์ลาน่า ประเทศสวีเดน ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการสนับสนุนของชาวพุทธบริษัท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีชาวพุทธจำนวนมาก มาบำเพ็ญบุญ ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดจนลูกหลานไทยในต่างแดนมีโอกาสเข้ามาศึกษาภาษาไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย นับเป็นวัดที่มีประโยชน์ต่อชุมชนชาวพุทธทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอย่างเอนกประการ

     ทางวัดได้เริ่มการจัดงานอเมซิ่งไทยเดย์ ครั้งแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งปรากฏผลสำเร็จด้วยดี ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยทางวัดได้ติดต่อเชิญคณะนักแสดงชุด ออนซอนไทยแลนด์ ซึ่งมีโปรแกรมจะเดินทางไปแสดงที่ประเทศฝรั่งเศส โดยคณะออนซอนไทยแลนด์จะแวะมาแสดงที่ประเทศสวีเดนก่อน คณะนักแสดงทั้งหมดมาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้ คือ ร.ร. ดาราวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก,มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่, และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รวม ๓๔ คน จะทำการแสดงตามเมืองต่างๆ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อทำนุบำรุงวัดดอล์ลาน่าวนาราม ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
     ๑. เพื่อหารายได้ทะนุบำรุงวัดดอล์ลาน่าวนารามให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     ๒. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชุมชนชาวไทยและประเทศไทย
     ๓. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย และพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวต่างประเทศ
     ๔. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพไมตรีที่ดีแก่ชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดน

งบประมาณ
๑. งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
     ๑.๑ งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการไทย
     ๑.๒ งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน
     ๑.๓ งบประมาณสนับสนุนจากการอุดหนุนกิจกรรมของวัดดอล์ลาน่าวนาราม
     ๑.๔ งบประมาณจากผู้ประกอบกิจการในการซื้อพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงาน
     ๑.๕ งบประมาณจากผู้ประกอบกิจการในการร่วมออกซุ้มนำเสนอสินค้า
     ๑.๖ เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
     ๒.๑ ค่าเดินทางค่าจัดทำวีซ่านักแสดง ครูผู้ฝึก ผู้ติดตาม ๔๕ ท่าน ท่านละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
     ๒.๒ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ สวีดิชโครน ๘๐,๐๐๐ บาท
     ๒.๓ ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการในประเทศสวีเดน ๖๕,๐๐๐ สวีดิชโครน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
     ๒.๔ ค่าเช่าจัดงานสถานที่ต่างๆ ๑๕,๐๐๐ สวีดิชโครน ๖๐,๐๐๐ บาท
     ๒.๕ ค่าเช่ารถและตกแต่งรถขบวนบุปผชาติ ๕ คันๆ ละ ๕,๐๐๐ สวีดิชโครน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
     ๒.๖ ค่ารางวัลนักแสดงและค่าเลี้ยงดูอาหารที่พักและอื่นๆ ๓๐,๐๐๐ สวีดิชโครน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท

กำหนดการและสถานที่จัดงาน


วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
     เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. แสดง ณ เมือง สตอกโฮล์ม

วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
     เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แสดงในงาน Amazing Thai Day ณ สวนสาธารณะ Sater Dalen Folkparken, เมือง Sater

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
     เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางด้วยขบวนพาเหรดบุปผชาติ ต้นเทียนพรรษา ไปยังเมืองมูร่า Mora ผ่านเมืองต่างๆ ในเขตรัฐดอล์ลาน่า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
     เวลา ๑๘.๐๐ น. เปิดทำการแสดง ณ โรงแรม Kung Gosta Hotell ในเมืองมูร่า พักค้างที่ โรงแรม ๑คืน

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
     เวลา ๐๗.๐๐ ออกเดินทางไปยังเมือง ยูสดัล Ljusdal (ระยะทางประมาณ ๒๔๐ กม.)
     เวลา ๑๓.๐๐ เปิดทำการแสดง ณ สวนสาธารณะ Ljusdal Folkparken จัดโดยคณะชาวไทย ในเมืองยูสดอลและเมืองใกล้เคียง โดยความร่วมมือจากทางการเมืองยูสดัล มีการออกร้านอาหารไทย ขายสินค้าของที่ระลึก ฯลฯ


รูปแบบกิจกรรม

พิธีเปิด
     - ขบวนแห่บุปผชาติ
     - ขบวนแห่พระพุทธรูป
     - ขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา
     - ขบวนแห่ของนักแสดงคณะรำไทยและดนตรีไทย
     - ขบวนกลองยาว
     - ขบวนแห่ศิลปมวยไทย
     - ทำพิธีเปิดงาน

กิจกรรมเวทีหลัก
     - การแสดงของคณะ ออนซอนไทยแลนด์
     - การประกวดการปรุงอาหารไทยเลิศรส
     - การแสดงพื้นบ้านไทย
     - รำวงสามช่า วัฒนธรรม
     - การแสดงของนักร้องรับเชิญ และผู้ร่วมงาน
     - การออกร้านแสดงสินค้าและอาหารไทย
     - การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย
     - การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP
     - สาธิตประกอบการปรุงอาหารไทย
     - แนะนำสินค้า พร้อมแจกโบว์ชัวร์สินค้า และแคตาล็อค และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม

กิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ
     - พิธีทำบุญตักบาตร
     - พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
     - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
     - พิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

การแข่งขันการละเล่นของเด็กไทย
     - เดินกะลา
     - วิ่งกระสอบ
     - วิ่งสามขา
       ฯลฯ

การแข่งขันกีฬาไทย
     - ชกมวยไทย
     - ตระกร้อลอดห่วง
       ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ
     ๑. วัดดอล์ลาร์น่าวนารามจะได้รับปัจจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
     ๒. ประเทศไทย ศิลปวัฒธรรมไทย และสินค้าไทยจะได้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาชาวต่างประเทศ
     ๓. ชาวต่างประเทศจะได้สัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย และวิถีไทย
     ๔. ชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดนจะมีสัมพันธภาพไมตรีที่ดีต่อกัน

UP เลื่อนขึ้น

 


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2011. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.