ประวัติ
พระครูธรรมธร ดร. แอ๊ว สุธมฺมปาโล

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก

เลขานุการ
วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกียรติคุณ : ได้รับพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" ปี ๒๕๕๐
                     ได้รับ "เทพทอง" พระราชทาน ปี ๒๕๕๔

HOME

ชื่อ (เดิม)

พระภิกษุแอ๊ว ฉายา สุธมฺมปาโล นามสกุล สิงห์เรือง

 

ชื่อสมณศักดิ์

พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล

 

ตำแหน่ง

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๖ อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘

 
วัดต้นสังกัด

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๒๒–๔๑๖๙, (๐๒) ๒๒๒–๔๑๙๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๒๒–๔๑๙๐

 
วิทยฐานะ

พป.ช., พ.ม., ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.), ปริญญาโท ๒ สาขา, ปริญญาเอก


สายปริยัติธรรม

พุทธศักราช
๒๕๒๔

น.ธ. ตรสำนักเรียนวัดวังวน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 
พุทธศักราช
๒๕๒๕

น.ธ. โท สำนักเรียนวัดราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 
พุทธศักราช
๒๕๒๖

น.ธ. เอก สำนักเรียนวัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


สายสามัญ

พุทธศักราช
๒๕๒๐

ป. ๔ จากโรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 
พุทธศักราช
๒๕๒๘

ม. ๓ จากโรงเรียนปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 
พุทธศักราช
๒๕๓๑

วิชาครูวุฒิ พป.ช. จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 
พุทธศักราช
๒๕๓๒

ม.๖ จากโรงเรียนปริยัติธรรมวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วิชาครูวุฒิ พ.ม.จากกรมฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ

 
พุทธศักราช
๒๕๓๖

ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ เอกการสอนสังคมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

HOME <<ไปหน้าหลัก>>
<<<Next 2 >>>

สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com,
aewbhu@windowslive.com
©Copyright 2008-2013. สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.